١٣٩٨/١٠/٢۵

گزارش اختتامیه فصل اول شهرک رهپویانی

شهرک رهپویانی فصل اول آن تمام شد و حال گوشه ای از نظرات والدین دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه رهپویان وصال شیراز با اختتامیه آن را با هم میبینم و میشنویم.

نظرات