١٣٩٨/١٠/٢۵

گزارش خبرنگار کوچک از آزمایش علمی و مهارت محور کلاس اول دبستان رهپویان وصال

 گزارش خبرنگار کوچک از آزمایش علمی و مهارت محور درس علوم از کلاس اول دبستان رهپویان وصال که در آن با انواع خاک و روش های نفوذ آب در انواع آن فرا گرفتند. 

نظرات