١۴٠٠/٠٨/٢٩

جلسه اولیا و اموزگار 2 - پایه سوم یک

اهمیت مشورت کردن بسیار زیاد و مهم است که در این کار می توان از تجارب و فکر دیگران هم سود جست ، کاری که با استفاده از چند فکر انجام شود خیلی بهتر و مفیدتر از کاری است که با استفاده از یک فکر صورت می گیرد


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات