١۴٠٠/٠٨/١٧

جلسه اولیا و آموزگار 2 - پایه پنجم

مشارکت در آموزش و پرورش، تقویت انگیزه و فراهم آوردن نظم و انضباط کودکان، برای والدین مزایای بسیاری دارد. والدین با گام برداشتن همراه فرزند پسر یا دختر در فرایند یادگیری، به نیازهای عاطفی و اجتماعی آنان حساس خواهند شد و با آنها بیشتر آشنا می شوند.

مشارکت والدین باعث ایجاد و تقویت پیوندها با فرزندان می شود و می تواند اعتماد به نفس آنان را نسبت به فرزندپروری و هرگونه تصمیم گیری در هنگام تحصیل فرزند افزایش دهد. همچنین باعث ایجاد روابط قوی تر با عوامل اجرایی و آموزشی  مدرسه می شود و منجر به برقراری ارتباط روشن تر بین معلمان، والدین و فرزندان خواهد شد. این می تواند اعتماد به نفس بیشتری به رویکرد مدرسه در فرآیند آموزش و یادگیری دهد. مدارسی که ارتباط و تعامل بالایی با والدین دارند، تمایل به تجربه حمایت های بهتر جامعه و شهرت مثبت را نیز دارند. همچنین ، وقتی کودکان رویکرد یکپارچه ای را برای آموزش خود بین والدین و مدرسه مشاهده می کنند، اهمیت یادگیری و مطالعاتشان را بیشتر درک می کنند.

 

سلسله جلسات ماهانه اولیا و آموزگار در جهت تقویت مشارکت والدین برگزار می گردد .

با تشکر از حضور والدین عزیز که مارا در این رابطه همراهی می نمایند. 


کلمات کلیدی
نظرات