١۴٠٠/٠٨/١١

پروژه کار و فن آوری پایه ششم

 پروژه یک درس کار فن اوری  دانش اموزان ششم

هدف :  کار عملی و خلاقیت و طراحی با میخ و کاموا


نظرات