١۴٠٠/٠٨/١٠

شعرخوانی من یار مهربانم - پایه دوم یک

از این شعر آشنایی بچه ها با کتاب هست، که کتاب به عنوان یار و دوست مهربان به دانش آموزان معرفی می شود و متوجه می شوند که کتاب با آن که زبان ندارد ولی چیزهای خوبی به ما یاد می دهد.


نظرات