١٣٩٩/١٢/١١

جشن خودکار

به نام خداوند لوح وقلم پسرعزیزودلبندم 

از اینکه اینقدر بزرگ شده ای که مثل بزرگترها می توانی ازخودکار استفاده کنی واقعا خوشحالیم و به شما میبالیم. فرزندم همیشه در زندگی شما شاید پاکنی وجود نداشته باشد که بتواند اشتباهات شما را پاک کند پس باید فرا بگیرید که با احتیاط و دقت زیاد بنویسید. برایتان آینده ای سرشار از توفیق و دستاورد های بزرگتر ازخداوند متعال خواستاریم.

با تشکر از تمام عزیزانی که ما را در برگزاری این جشن یاری نمودند: 

بویژه سرکار خانم اجرایی و سرکار خانم صبوری  

نظرات