١٣٩٩/١٠/١۴

تصاویر وکلیپ های ارسالی دانش آموزان عزیز در سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

جسمش را فدا کرد، اما روحش را نه؛

سردار سلیمانی را می گویم.

همان که از ترس هیبتش،

دشمن به او در دل سیاهی شب حمله کرد.

آری جرات می خواهد که رو در رو مقابل سردار بزرگ ایران بایستی.

دشمن آنقدر حقیر بود که تو را در آن موقع به شهادت رساند.

اما نگران نباش؛ جسم تو از ایران گرفته شده

و روح تو برای همیشه در کنار آن خواهد ماند.

جسم تو از ایرانیان گرفته شده،

اما یاد تو برای همیشه با آنها خواهد ماند.

پیش دبستانی ودبستان شهدای رهپویان وصال شیراز
معاون پرورشی محمدرضا فرخی

        

 

         

 

   

 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                    

 


کلمات کلیدی
نظرات