١٣٩٩/٠۶/١۴

اگه رویاهات بزرگ هستند،نگران نباش!تو با آنها رشد میکنی.

موفقیت در جهش تحصیلی

موفقیت جناب آقای علی تابنده حقیقی را در ارزشیابی جهش تحصیلی پایه سوم به پنجم با کسب رتبه خیلی خوب در تمامی دروس تبریک عرض میکنیم .

به امید موفقیت های روزافزون آقا پسرگلمون در تمامی مراحل زندگی .

نظرات