١٣٩٩/٠۵/٠۶

هرگز تسلیم نشوید ،امروز سخت است و فردا سخت تر ، اما پس فردا روز روشنی خواهد بود.

کلاسی برای آموزگار- آموزش از راه دور word

در سلسله کلاسهای آموزشی برای کادر و با توجه به وضعیت موجود این بیماری و ممنوعیت برگزاری هر نوع گردهمایی مجتمع رهپویان وصال کلاسهای خود را بصورت آنلاین و آموزش از راه دور ادامه داده و این وضعیت نمیتواند هیچ تاثیری در راستای آموزشها و پیشرفت کادر این مجتمع داشته باشد

سر فصلهای این کارگاه آموزشی:

آشنایی با ورد

آشنایی با نکات کاربردی در ورد

ترفندهای مخفی در ورد و ....

با تشکر از استاد محترم جناب آقای مومن زاده 

با ما همراه باشید .

در ادامه گزارش تصویری این رویداد آنلاین را مشاهده می فرمایید . 

نظرات