١٣٩٩/٠۵/٠٣

چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش بجوی

کلاسی برای آموزگار

علم آموزی هرگز در بند و سن و سال نیست و هر انسانی در هر برهه از زندگی خویش با توجه به پیشرفت جامعه نیاز به آموختن علم متناسب با آن زمان را دارد . بهمین دلیل مجتمع رهپویان وصال تصمیم به برگزاری کلاس های دانش افزایی برای کادر این مجتمع آموزشی نموده و با بهره گیری از استادان مجرب سعی در ارتقا سطح علمی کادر عزیز را دارد . 

در ادامه تصاویر اولین و دومین کارگاه آموزشی را مشاهده می فرمایید.

موضوع : icdl مقدماتی - آشنایی با ویندوز 

استاد : جناب آقای رفیعی 

باتشکر از استاد گرانقدر جناب مهندس رفیعی که مارا در این امر یاری نمودند . 

نظرات