١٣٩٩/٠۴/١۴

جلسه شورای آموزگاران سال تحصیلی 1399-1400

اولین جلسه شورای آموزگاران سال تحصیلی 1399-1400 با حضور آموزگاران و کادر پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز، با موضوعیت آشنایی با قوانین مجتمع آموزشی، پیش دبستانی و دبستان پسرانه رهپویان وصال و همچین برنامه ریزی آموزشی ، تحصیلی، در سال تحصیلی و چگونگی استفاده کردن از فضای مجازی در امور آموزشی و تربیتی به همراه نکات آموزشی چگونگی برگزاری کلاس در ایام بیماری منحوس کرونا برگزار گردید. 

نظرات