١٣٩٩/٠۴/١۴

جلسه هماهنگی برنامه ریزی آموزشی و تربیتی کلاس اول دبستان

یکی از کارهای مهم و اصلی آموزشی و تربیتی داشتن برنامه مدون و مشخص شدن جهت پیش برد اهداف مورد نظر و پیشرفت دانش آموزان می باشد . 
آموزگاران کلاس اول ، دوره اول دبستان پسرانه رهپویان وصال شیراز ، با توجه به این امر خطیر با هماهنگی خود در حال تدوین این برنامه می باشد . 

به زودی نتایج این جلسات و برنامه ریزی ها خدمت اولیاء پایه اول دبستان خواهید رسید. 

نظرات