١٣٩٩/٠٢/١٢

آغازثبت نام و مصاحبه

امسال ثبت نام و مصاحبه ورودی پیش دبستان و دبستان پسرانه رهپویان وصال مقداری متفاوت است . دلیل تفاوت هم حضور مهمان ناخوانده ای است که این روزها پا در میان انسانها گذاشته است و جهانگردی می کند . 

به همین دلیل پیش دبستانی و دبستان پسرانه رهپویان وصال جهت ایمنی هرچه بیشتر دانش آموزان و خانواده های گرامیشان اقدام به رعایت و وضع پروتکل های بهداشتی نموده است .

نمونه ای از این پروتکل:

زدن ماسک و پوشیدن دستکش برای دانش آموزان اجباریست 

در هنگام ورود استفاده از ضدعفونی کننده اجباری می باشد.

پس از خروج هر مراجعه کننده وسایل مورد استفاده و صندلی ضدعفونی خواهد شد

و.....

به امید خداوند کرونا را شکست می دهیم

نظرات