١٣٩٩/٠٢/١١

آماده سازی مدرسه جهت مصاحبه و ثبت نام

کادر پیش دبستانی و دبستان پسرانه رهپویان وصال مدرسه را جهت شروع ثبت نام ها و مصاحبه ضدعفونی و آماده کردند. 

در این روز کادر علاوه بر آماده سازی فضا جهت ثبت نام فضای مدرسه را جهت حضور والدین و دانش آموزان ضدعفونی و ایمن ساختند .

با هم کرونا را شکست می دهیم. 

 

نظرات