١٣٩٩/٠١/١٩

آموزش به وقت کرونا

تمرین مراحل وضو گرفتن در منزل

دانش آموزان پایه اول با توجه به آموزش های معلم عزیز سرکار خانم ارجمند و معاونت پرورشی جناب آقای فرخی مراحل وضو گرفتن رادر منزل تمرین کردند.

دوستان خوب و خوشرو ------- گل‌های شاد خوشبو
با هم بریم به اردو ------- اسم قشنگش وضو
آب می ریزی رو صورت ------- دست می کشی با دقت
از پیشونی تا چونه ------- شسته میشه به سرعت
نوبت رسید به دستا ------- رو دست راست ابتدا
از روی آرنج بریز ------- به سمت پایین بیا
تا سر انگشت بشور ------- دست چپم همین جور
خدای خوب و دانا ------- این طوری داده دستور
وقتی رسید با آخر ------- حالا با یک دست تر
قبل از، مسح پاها ------- باید کشید مسح سر
می شوییم ما دست و رو ------- با آب می گیریم وضو
تمیز و پاکیزه باش ------- می ریم سر جانماز

نظرات